Wskaźniki finansowe

Wpływ inflacji na procesy gospodarcze

Średni wzrost cen w gospodarce dotyka praktycznie każdego z nas. Inflacja jest zjawiskiem powodowanym różnymi czynnikami, mającymi znaczenie zarówno w krótkim horyzoncie czasowym jak i w dłuższej perspektywie. Największy wpływ na poziom inflacji ma polityka pieniężna, którą prowadzi Narodowy Bank Polski.

Rozwój inflacji 

Jeżeli wzrost podaży pieniądza przekroczy produkcyjne możliwości gospodarki, nastąpi zwiększenie apetytu konsumentów oraz presja dalszego podwyższenia cen. Bank centralny zacieśnia następnie politykę pieniężną, doprowadzając do podwyżek stóp procentowych. W ten sposób zwiększa się skłonność konsumentów do oszczędności, a także ogranicza dalsze inwestycje przedsiębiorstw. Wynika to z faktu, że wyższe stopy oznaczają lepsze oprocentowanie lokat przy jednocześnie droższych kredytach. W obliczu marazmu bank centralny luzuje politykę pieniężną, pobudzając tym samym popyt oraz obniżając stopy procentowe.

Wzrost cen w Polsce

Aby określić jaka jest inflacja w Polsce, należy wziąć pod uwagę przyczyny ogólnego wzrostu cen towarów i usług w gospodarce. Proces ten może wynikać z niezrównoważonego zarządzania budżetem państwa, nadmiernej akcji kredytowej banków czy monopolizacji gospodarki, a także zbyt szybkiego wzrostu płac w stosunku do wydajności pracy. Inflacja powodowana jest także przeinwestowaniem gospodarki, w której wydatki rządowe przewyższają uzyskiwane wpływy. 

Wpływ inflacji na procesy gospodarcze

Umiarkowany wzrost ogólnych cen usług i towarów może mieć różny wpływ na procesy gospodarcze. Po stronie rządowej wiąże się to z pewnymi korzyściami, wynikającymi chociażby z możliwości wprowadzenia dodatkowego podatku. Dodatkowe wpływy budżetowe nie zawsze jednak wykorzystywane są na realizację programów, które wspierają uboższą część społeczeństwa. W praktyce są to jedynie przypuszczenia, a nie sprawdzony schemat. Trudno więc określić jednoznacznie, czy wpływ inflacji na zachodzące procesy gospodarcze jest pozytywny czy negatywny.