Obciążenia pożyczkowe

Jak odzyskać przeterminowaną należność?

Prowadzenie biznesu nie jest łatwe. Bardzo często wiąże się z pracą z trudnymi klientami, którzy unikają uregulowania należności. Jak poradzić sobie w takiej sytuacji? Początek windykacji Wezwanie do zapłaty jest to pierwszy krok, który podejmuje przedsiębiorca w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z uregulowaniem należności. Jest to rozpoczęcie procesu windykacji bez udziału sądu. Warto w wezwaniu do zapłaty przypomnieć dłużnikowi, jakie będą konsekwencje niewywiązania się z umowy. Jak sporządzić wezwanie do zapłaty?  Wezwanie do zapłaty jest dokumentem (sprawdź jego rodzaje na Kapitalni.org), który nie jest jasno sprecyzowany. Wierzyciel może dosyć swobodnie podejść do pisma. Warto jednak pamiętać, że jest to pismo, którego zadaniem jest wymuszenia płatności, więc opisanie konsekwencji odmowy uiszczenia należności ma często dobry wpływ na dłużnika. Wezwanie do zapłaty musi być napisane w sposób profesjonalny oraz stanowczy. Pismo musi zawierać dane dłużnika, wierzyciela, datę oraz miejsce sporządzenia pisma. Bardzo ważne jest dokładne opisanie stosunku prawnego, z którego wynika należność. Trzeba podać numer faktury, datę jej sporządzenia, numer umowy na podstawie, której została wystawiona faktura. Kolejnym elementem wezwania do zapłaty jest podanie wysokości zadłużenia wraz z odsetkami. Ważny jest również termin zapłaty, który wierzyciel wystawił dłużnikowi. W piśmie należy również podać numer rachunku bankowego, na który ma być przelana należność. Pismo musi zawierać podpis wierzyciela bądź osoby działającej w jego imieniu. I co dalej?  Elementem wezwania do zapłaty, który nie jest obligatoryjny, ale często bardzo skuteczny, jest przedstawienie dalszych swoich planów do do nierzetelnego kontrahenta – może to być np. odmowa dalszego dostarczania towarów w przypadku braku płatności. Groźba wstąpienia na drogę sądową również często jest skuteczna. Warto w tej sytuacji przypomnieć, że w razie rozpoczęcia postępowania sądowego to najczęściej dłużnik ponosi koszty postępowania sądowego. Kolejnym elementem, który może pomóc w odzyskaniu należnych zobowiązań jest groźba wpisania dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej, co zawsze wiąże się z utrudnieniem w prowadzeniu dalszej działalności. Przedsiębiorcy często zastanawiają się, kiedy wysłać wezwanie do zapłaty. Tak naprawdę można upomnieć kontrahenta już kilka dni po przeterminowanej płatności. Bardzo często jednak przedsiębiorcy czekają dłużej. Statystyki mówią, że płatność przeterminowaną o 4  miesiące jest już bardzo trudno odzyskać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.